سخني با منتخبان شوراي اسلامي شهرستان بجستان

۱- انتخاب همه منتخبين شوراهاي شهرها و روستاهاي شهرستان را به عنوان اعضاي شوراي اسلامي تبريک عرض مي کنم چون فرصت خدمت به همشهريانشان براي مدت ۴ سال به آنها سپرده شده است. آرزو ميکنم زير بار سنگين اين مسئوليت تحت هر شرايطي کمر خم نکنند و با جديت و اراده اي خستگي ناپذير در برابر ناملايمات و همچنين با تواضع و فروتني در مقابل خواسته هاي بحق همشهريان به ماموريتهاي محوله جامه عمل بپوشانند.

 

۲- حرکت بر مدار هيجانات و احساسات زودگذر سم خطرناکي براي انجام فعاليتها و خدمات اجتماعي خصوصا در اجتماعات کوچک است.  شوراها به عنوان نماينده اجتماعات شهري و روستايي با در پيش گرفتن رويه هايي منطقي و عقلاني بايد بر هر گونه اقدام که تحريک احساسات و هيجانات اجتماع را هدف گرفته است فائق آيند. لازمه اين اتفاق استمرار ارتباط با افراد اجتماع و ارائه گزارش دوره اي به آنها مي باشد. از آنجايي که مردم حق دارند بدانند بر طبق چه معيار و طي چه فرآيندي شهردار يا دهيارشان انتخاب شده است، محور اولين گزارش کاري خود را بعد از شروع بکار و انتخاب شهردار يا دهيار، ارائه گزارش از فرآيند اين انتخاب قرار دهند.

 

۳-بدون داشتن برنامه ۴ ساله و برنامه سالانه مدون و مورد وثوق همه اعضاء که بتواند معياري براي سنجش عملکرد شورا باشد، شورا هر مسيري که طي کند از نگاه شهروندان بسته به اينکه در کجاي مناسبات بين شورا و شهرداري و خود شهروندان قرار گرفته باشند، عملکرد شورا را موفق يا ناموفق ارزيابي کرده و کساني هم که از منظر نفع و ضرر نگاهي نداشته باشند عملکرد شورا را خاکستري ارزيابي خواهد کرد. لذا بهتر ان است که برنامه محور بوده و در برنامه ها از پيشنهادات اهل فکر و انديشه کمک گرفته و آنها را هر ساله بعد از تصويب در شورا در معرض ديد شهروندان قرار دهند.  همچنين برنامه محوري را با رايزني مسئولين ارشد دولتي و مسئولين استاني مربوطه از ادارات شهرستان مطالبه کرده و يار و ياور همديگر براي حرکت بر اساس برنامه هاي تعريف شده باشند. 

 

۴-شورا عرصه رقابتهاي سياسي نيست. لذا همه اعضا صرف نظر از گرايشات سياسي بايد دل در گرو توسعه شهر يا روستا و شهرستان داشته باشند. لذا شايسته است يکي از مهمترين برنامه هاي کاري خود را شناسايي و بکار گيري پتانسيل هاي بالقوه روستا يا شهر و شهرستان در زمينه هاي مختلف تعريف نموده و بدور از در نظر گرفتن گرايشات سياسي افراد،آنها را براي توسعه و آباداني روستا يا شهر و شهرستان بکمک بطلبند.

 

۵-مهمترين رکن توسعه و آباداني در دنياي امروز نيروي انساني است. نيروي انساني در دامن خانواده ها پرورش مي يابند. لذا در جهت تقويت بنيه تربيتي و فرهنگي خانواده ها براي اهداف درازمدت و افزايش توانمندي و قابليتهاي دانشي و مهارتي جوانان به عنوان نيروي انساني بالقوه موجود براي اهداف ميان مدت و همچنين ارتقاء انگيزه و دانش و مهارت نيروهاي انساني فعال در سازمانها و ادارات شهرستان براي اهداف کوتاه مدت، برنامه ريزي کارا و منسجمي با همکاري ساير نهادها خصوصا آموزش و پرورش منطقه ضروري بنظر ميرسد.

 

و اما آخرين و مهمترين فراز خطاب به اعضاي محترم شورا

۶-همه چيز را همگان دانند. لذا جا دارد اعضاي شوراها با گشاده رويي و گشاده دلي مشوق ارائه هر گونه ايده خلاقانه از جانب شهروندان خصوصا جوانان باشند. بگذاريد شهروندان شما را در کنار خود حس کنند. بگذاريد شهروندان براي دسترسي به شما صورت به صورت شما باشند تا خداي نکرده صورت به هوا(در زمين سير کنيد و نه با افکار همراه با توهم در هوا). تخم همدلي و اتحاد و انسجام را در دل تک تک همشهريان بکاريد. جوانه هاي رشد يافته از اين کاشتن را مواظبت نماييد تا تبديل به نهالي چهار ساله شود که اگر چنين کنيد ممکن است اين نهال با طوفانها تکانکي بخورد ولي براحتي ريشه کن نخواهد شد. شايد که فرصتي دوباره يافتيد و خود اين نهال ۴ ساله را تا تبديل به درختي ۸ ساله همراهي نموديد.

 

محمدرضانظرنژاد

کارشناس ارشد عمرانپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *